Terms & conditions

Algemene Voorwaarden
Roy van der Linden – Bags and Accessories 14 maart 2019

Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing die u sluit op de webshop en sub-domeinen van www.royvanderlinden.com zijn. Lees deze zorgvuldig, zodat u weet wat u kunt verwachten. U kunt deze Algemene Voorwaarden opslaan of afdrukken.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van www.royvanderlinden.com bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten of diensten door www.royvanderlinden.com worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en www.royvanderlinden.com;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of www.royvanderlinden.com in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen www.royvanderlinden.com, alle sub-domeinen en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en www.royvanderlinden.com gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
13. Webshop: www.royvanderlinden.com en alle bijbehorende sub-domeinen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Roy van der Linden, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder handelsnaam: Roy van der Linden – Bags and Accessories. Gevestigd op Havenstraat 38-A, 1211KM Hilversum, Nederland. (Dit is geen bezoekadres)

Bezoekadres: Atelier Roy van der Linden – Bags and Accessories, Gijsbrecht van Amstelstraat 256, 1215 CR, Hilversum, Nederland. E-mail: info@royvanderlinden.com
KvK-nummer: 66475090
Btw-ID: NL001973869B26

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.royvanderlinden.com, alle sub-domeinen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen www.royvanderlinden.com, alle sub-domeinen en consument, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal www.royvanderlinden.com voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden op www.royvanderlinden.com zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien Klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor www.royvanderlinden.com niet bindend.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als www.royvanderlinden.com gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden www.royvanderlinden.com niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt www.royvanderlinden.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door www.royvanderlinden.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft www.royvanderlinden.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal www.royvanderlinden.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De webshop www.royvanderlinden.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien www.royvanderlinden.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De webshop www.royvanderlinden.com zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de www.royvanderlinden.com waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 14 dagen bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden. De webshop www.royvanderlinden.com mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Www.royvanderlinden.com mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als www.royvanderlinden.com hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan www.royvanderlinden.com.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Roy van der Linden – Bags and Accessories. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door www.royvanderlinden.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten en risico’s van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Verplichtingen van ondernemer bij herroeping
1. Als www.royvanderlinden.com de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De webshop www.royvanderlinden.com vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door www.royvanderlinden.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij www.royvanderlinden.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De webshop www.royvanderlinden.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft www.royvanderlinden.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De webshop www.royvanderlinden.com kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als www.royvanderlinden.com dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop www.royvanderlinden.com geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Alle prijzen en informatie op www.royvanderlinden.com en sub-domeinen zijn onder voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten.
3. Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens het bestelproces op www.royvanderlinden.com duidelijk aan Klant medegedeeld.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. www.royvanderlinden.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat www.royvanderlinden.com er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door www.royvanderlinden.com, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover www.royvanderlinden.com kan doen gelden indien www.royvanderlinden.com is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van www.royvanderlinden.com, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. www.royvanderlinden.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan www.royvanderlinden.com kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien producten in de webshop www.royvanderlinden.com niet op voorraad zijn en dus niet direct leverbaar zijn, stelt Roy van der Linden – Bags and Accessories Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien geen levertermijn is afgesproken, zal Roy van der Linden – Bags and Accessories de producten zo snel als mogelijk vervaardigen en leveren. Indien Roy van der Linden – Bags and Accessories niet binnen 30 dagen levert, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
Na ontbinding conform het vorige lid zal www.royvanderlinden.com het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij www.royvanderlinden.com tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan www.royvanderlinden.com bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
1. Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. In geval van overmacht is Roy van der Linden – Bags and Accessories niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 16 – Klachtenregeling
2. Roy van der Linden – Bags and Accessories raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn van 14 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.
3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
4. Klant dient Roy van der Linden – Bags and Accessories zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. Roy van der Linden – Bags and Accessories zal binnen 14 dagen reageren op eventuele klachten.
5. Indien Roy van der Linden – Bags and Accessories de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.
6. Klant of een derde mag het product niet (zelf) proberen te repareren.
7. De consument dient www.royvanderlinden.com in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Persoonsgegevens
1. Roy van der Linden – Bags and Accessories verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig op www.royvanderlinden.com gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 18 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen www.royvanderlinden.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Slotbepalingen
1. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn.
2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Hilversum.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook email. In dat geval geldt de door Roy van der Linden – Bags and Accessories ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Artikel 20 – Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over de Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op info@royvanderlinden.com

Of per post op het correspondentieadres:
Roy van der Linden – Bags and Accessories
Havenstraat 38A
1211KM Hilversum
Nederland
KvK: 66.47.50.90

Pakketten retour zenden naar:
Retourpakket t.a.v. Roy van der Linden
Gijsbrecht van Amstelstraat 256
1215 CR Hilversum

Bezoekadres:
Atelier Roy van der Linden – Bags and Accessories
Gijsbrecht van Amstelstraat 256
1215 CR Hilversum
Nederland

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: Roy van der Linden – Bags and Accessories
Retrourzending, t.a.v. Roy van der Linden
Gijsbrecht van Amstelstraat 256
1215 CR Hilversum
Nederland
info@royvanderlinden.com

– Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.